فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
97022015پسا دکترا کرسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/12/61398/12/061398/12/7-273
96009284کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه قم/قم/ایران1397/5/71398/11/81398/11/7-302
97007461پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1397/8/61398/11/71398/8/7-390
96005211پژوهشی تفاهم نامه ایمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم/قم/ایران1396/10/121398/11/71398/10/12-327
96001764رساله دکتریدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1396/7/11398/11/71398/7/1-426
95003013پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/7/101398/11/71396/7/11-1136
96007421فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/9/211398/11/61398/3/21-528
95841263کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/2/181398/11/61398/8/18-380
96002931پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/9/211398/11/301398/11/21-289
96011041پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/81398/11/31398/2/9-570
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
95001191پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1396/5/231398/11/281397/5/24-824
95850041رساله دکتریدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/6/201398/11/271398/6/20-438
97007583پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/8/271398/11/261398/8/28-370
95004326پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1396/7/301398/11/261397/8/1-756
95844285هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/7/181398/11/261397/10/18-681
96013194کشاورزی و منابع طبیعی1397/5/201398/11/251398/11/20-290
96002681پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/4/181398/11/231398/10/18-321
95011942پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/2/301398/11/221398/2/31-548
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.