فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96011067ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/1/221398/9/51398/7/22-405
95827599میان گروهیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/12/151399/1/191398/12/15-264
96010286پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/11/281396/11/281397/11/29-641
95844250فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/281399/5/81398/3/28-521
96003521رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/11397/3/291398/9/1-367
96006338پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/8/201398/11/191397/8/21-737
96006219پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/8/21396/8/21397/8/3-754
96006047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/161399/3/101398/1/16-594
96000780رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/51398/3/111398/7/5-422
96002031رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/51398/3/231398/7/5-422
96004422رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/51397/2/271398/7/5-422
96000165رساله دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/6/201398/1/51398/6/20-438
95844788ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/5/111398/3/281397/11/11-658
94028733پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/1/231397/8/231397/1/24-946
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
94802995فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/9/201397/6/191397/5/20-828
92045024پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/8/231396/8/151396/8/24-1094
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
94017742ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/101396/5/191396/7/10-1137
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.