فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96006551پسا دکترا کرسیمرکز حافظ شناسی/فارس/ایران1396/8/31396/8/31397/8/4-753
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
95002015پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1395/6/91396/8/81396/6/10-1168
94027600پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1394/12/191396/8/91395/12/20-1339
93017882پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/11/121396/9/111394/11/13-1737
93035895فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/291396/9/131395/8/29-1450
95002433پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه بوعلی سینا همدان/همدان/ایران1395/6/211396/9/141396/6/22-1156
90007152علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس1391/4/131396/9/141393/4/13-2305
92040764کشاورزی و منابع طبیعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین/قزوین/ایران1393/4/101396/9/191396/5/10-1198
94015931پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/9/281396/9/281395/9/29-1420
91002823علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمفرهنگستان زبان و ادب فارسی// + فرهنگستان زبان و ادب فارسی/تهران/ایران1391/9/191396/9/41392/9/19-2509
89002046ریاضی و فیزیکدانشگاه خلیج فارس/بوشهر/ایران1390/3/81396/9/71392/3/8-2700
96000081رساله دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/161396/9/81398/5/16-472
93041141فنی و مهندسیآموزشکده نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور/تهران/ایران1395/11/161397/1/141396/11/16-1014
95821732علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1395/7/101397/1/181396/10/10-1048
96003642رساله دکتریدانشگاه هنر اسلامی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/7/231397/1/301398/7/23-404
93048780پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1395/12/141397/1/51396/12/15-983
95007291پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/3/211397/10/11397/3/22-887
95841369فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/10/11397/8/30-728
94025651پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/231397/10/11397/1/24-946
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.