فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93027858میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/1/291394/11/31395/1/29-1662
93028380علوم پزشکیدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1393/12/101397/4/161395/6/10-1528
93028437علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/231397/5/281395/8/23-1456
93028668کشاورزی و منابع طبیعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی/تهران/ایران1395/2/121396/7/111396/2/12-1287
93029682فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/5/61396/11/151396/11/6-1023
93030709کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/111398/12/111398/11/11-298
93030712علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1393/12/101397/8/41394/8/10-1828
93030963پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/221396/5/241396/1/23-1307
93031551علوم پزشکیدانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1394/4/21398/10/41396/4/2-1236
93031818فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/12/51395/11/241395/12/5-1356
93031941علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/31396/12/131396/8/3-1114
93032111میان گروهیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/4/131397/7/161395/4/13-1586
93032131معارف و علوم اسلامیدانشگاه پیام نور مرکز اراک/مرکزی/ایران1394/9/101398/2/221395/4/10-1589
93032241فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/71398/5/261395/6/7-1531
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
93033254فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/8/91396/10/111396/8/9-1108
93033271فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/4/141395/9/241396/4/14-1224
93033633میان گروهیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1394/1/291397/8/151395/4/29-1570
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
93034823علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی کاشان/اصفهان/ایران1394/2/151394/12/221395/8/15-1464
نمایش ۴۲۱ تا ۴۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.