فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93020280پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/10/121395/10/191395/10/13-1407
94018754پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/10/121396/8/251395/10/13-1407
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
93050433سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/221398/5/191395/8/22-1457
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
94007096علوم پزشکیدانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/10/261395/12/141396/2/26-1273
90007566فنی و مهندسیمرکز ملی لیزر/تهران/ایران1394/10/281397/2/41395/10/28-1392
94000362کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/10/281397/4/171397/1/14-956
94013507میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/10/281397/6/181395/8/28-1451
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
94000481فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی همدان/همدان/ایران1394/10/71396/12/241396/7/7-1140
93038030فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1394/11/121397/2/181396/11/12-1018
93038047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/11/121395/8/211395/8/12-1467
94002401معارف و علوم اسلامیدانشگاه قم/قم/ایران1394/11/121395/7/121395/11/12-1378
93052265پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/11/141396/12/151395/11/15-1376
93046450پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/11/201397/10/91395/11/21-1370
94018105پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/11/211395/9/241395/11/22-1369
94004511علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی سمنان/سمنان/ایران1394/11/31397/4/81397/2/3-936
93036839میان گروهیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/11/51396/6/191395/11/5-1385
93049384علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1394/11/51396/12/261396/11/5-1024
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.