فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96009970فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/241399/3/21398/5/24-464
96008870فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی سهند/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/12/71398/5/2-485
96007093فنی و مهندسیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1396/11/21399/6/181399/5/2-126
96008505فنی و مهندسیپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1396/10/241398/12/141398/10/24-315
96007791فنی و مهندسیدانشگاه یاسوج/کهگیلویه و بویر احمد/ایران1396/10/171398/4/241398/4/17-501
96009017فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/171399/1/151398/4/17-501
95844250فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/281399/5/81398/3/28-521
96005846فنی و مهندسیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/9/281398/11/11398/4/28-490
96003630فنی و مهندسیدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/9/211398/4/151398/3/21-528
96007421فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/9/211398/11/61398/3/21-528
96000741فنی و مهندسیدانشگاه بجنورد/خراسان شمالی/ایران + دانشگاه تنسی/تنسی/آمریکا + دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل/مازندران/ایران1396/8/271398/12/251398/2/27-552
96003291فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/221399/5/21398/2/22-557
95849014فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت//1396/8/161398/2/241398/2/16-563
95830704فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/8/81398/5/141398/4/8-510
96005896فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1396/7/261398/12/31398/5/10-478
96006047فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/7/161399/3/101398/1/16-594
96005139فنی و مهندسیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/7/121398/7/121398/7/12-415
96003808فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81398/5/121397/12/8-632
96000917فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1396/6/41399/3/201399/3/19-171
93045356فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/5/301399/3/271398/5/30-458
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.