فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
93020280پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/10/121395/10/191395/10/13-1407
93020437پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/8/51398/8/141394/8/6-1831
93020985کشاورزی و منابع طبیعیپردیس ابوریحان دانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201396/2/311395/1/20-1671
93021287کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور/تهران/ایران1395/8/151397/11/231397/8/15-743
93021446فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/10/11397/12/51394/10/1-1777
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
93022027علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)/تهران/ایران1393/10/201395/12/11395/10/20-1400
93022521علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1394/5/101395/7/171395/5/10-1558
93023382کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201397/7/111395/5/20-1549
93024533میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1393/12/231395/5/241395/2/23-1637
93024577میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/211395/11/301395/11/21-1370
93024631پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/281399/3/41397/3/29-880
93025528فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1393/12/231397/6/261394/12/23-1696
93026424فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1394/1/161394/11/31394/7/16-1851
93026586فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/3/161396/6/61395/5/16-1553
93026701علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/291397/5/221395/4/29-1570
93026858میان گروهیپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران1393/11/291396/11/71395/5/29-1540
93027745کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری/مازندران/ایران1394/5/271397/3/41396/5/27-1181
93027827علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/5/241397/12/181397/9/24-704
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.