فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96001122رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/5/301398/3/261398/5/30-458
95001191پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه علوم پزشکی شیراز/فارس/ایران1396/5/231398/11/281397/5/24-824
96000081رساله دکتریدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/161396/9/81398/5/16-472
95836506علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/5/151398/12/41398/5/15-473
93030709کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/111398/12/111398/11/11-298
95844788ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/5/111398/3/281397/11/11-658
95849663ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/111398/10/71397/11/11-658
95849405فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1396/5/111399/5/251397/11/11-658
95823861معارف و علوم اسلامیحوزه علمیه قم/قم/ایران1396/5/111398/7/231397/3/11-898
96001496رساله دکتریدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1396/5/111397/5/81398/5/11-477
95849553فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/41397/11/31397/9/4-724
96000762فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1396/5/41397/8/101397/5/4-843
95849572میان گروهیدانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران/تهران/ایران1396/5/31398/9/41397/11/3-666
96002220فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1396/5/31398/3/291397/11/3-666
96001113رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/311399/7/221398/4/31-487
95838651علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علممرکز تحقیقات سیاست علمی کشور//1396/4/251397/6/191397/4/25-853
95835811علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/4/181399/5/221398/7/18-409
96002681پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/4/181398/11/231398/10/18-321
95006727پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/181397/4/211397/4/19-859
95008093پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/4/111397/4/31397/4/12-866
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.