فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95825781علوم و علوم زیستیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/221398/1/141397/12/22-616
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
95848878علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1396/6/201398/2/151397/12/20-618
95830094علوم پزشکیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1395/12/161398/9/51397/12/16-622
95821054فنی و مهندسیدانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل/مازندران/ایران1395/12/161397/12/191397/12/16-622
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
95834901فنی و مهندسیدانشگاه شهید چمران اهواز/خوزستان/ایران1395/12/91397/11/161397/12/9-631
96003808فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/81398/5/121397/12/8-632
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
96000046کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات/تهران/ایران1396/6/41398/1/221397/12/4-636
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
96010286پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/11/281396/11/281397/11/29-641
94001312فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی/فارس/ایران1396/2/201398/3/81397/11/20-650
95849144علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی کردستان/کردستان/ایران1396/1/191398/5/261397/11/19-651
95844788ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/5/111398/3/281397/11/11-658
95849663ریاضی و فیزیکدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/5/111398/10/71397/11/11-658
95849405فنی و مهندسیپژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله/تهران/ایران1396/5/111399/5/251397/11/11-658
94023311فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1395/11/111397/10/191397/11/11-658
95844880پژوهشی تفاهم نامه ایپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی/تهران/ایران1396/6/81398/6/231397/11/8-661
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.