فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95844527فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/111397/9/71397/8/11-747
95844516علوم پزشکیدانشگاه تربیت مدرس1396/7/181398/10/121398/1/18-592
95844482سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشکده شیمی، دانشگاه مازندران/مازندران/ایران1396/8/81398/2/291398/2/8-571
95844414علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمموسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران/تهران/ایران1396/1/281398/5/161398/1/28-582
95844285هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/7/181398/11/261397/10/18-681
95844250فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1396/9/281399/5/81398/3/28-521
95843590ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/6/271398/10/91397/12/27-611
95843502فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/11/151397/8/18-740
95842765علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی/تهران/ایران1396/11/241398/9/21399/3/24-166
95842651سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1395/12/141397/5/91396/12/14-984
95842151میان گروهیدانشگاه اصفهان/اصفهان/ایران1396/1/281397/12/61397/7/28-759
95841923فنی و مهندسیدانشگاه شهرکرد/چهارمحال و بختیاری/ایران1396/2/111398/8/11398/2/11-568
95841677کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/6/141398/4/231397/6/14-804
95841369فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/301397/10/11397/8/30-728
95841333کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1396/7/181398/8/101398/7/18-409
95841263کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه رازی/کرمانشاه/ایران1396/2/181398/11/61398/8/18-380
95841215فنی و مهندسیدانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس1396/2/181397/12/71397/8/18-740
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
95839688ریاضی و فیزیکدانشگاه هوایی شهید ستاری/تهران/ایران1395/12/71397/9/81397/6/7-810
95839442کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61397/12/221397/8/6-751
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.