فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
97016533فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1398/4/51399/8/101399/5/5-123
96009057فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/231399/8/61399/8/23-16
97010986فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/71399/7/301399/8/7-31
97012719فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/12/61399/8/281399/6/6-92
97009308فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/11/231399/9/31399/5/23-106
97010151فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/10/111399/8/161399/4/11-148
97002501فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/9/191399/8/191399/3/19-171
97003429فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1397/9/101399/1/201398/9/10-358
97000878فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1397/5/201399/1/251398/11/20-290
96015422فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/4/101398/11/111398/10/10-328
96010887فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/211398/10/231398/9/21-347
96010235فنی و مهندسیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1397/2/221399/9/71399/4/22-137
96010185فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/91398/11/161398/8/9-388
96009141فنی و مهندسیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1397/2/21398/10/31398/8/2-395
96009886فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/تهران/ایران1397/2/11399/9/41398/8/1-396
96008917فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/261398/8/11398/7/26-401
96011213فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1397/1/221398/9/151398/7/22-405
96012124فنی و مهندسیپژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی/تهران/ایران1397/1/221398/9/21398/7/22-405
96010037فنی و مهندسی1396/12/151399/3/61399/2/15-205
96008955فنی و مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/12/71398/6/251398/6/7-450
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.