فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93027858میان گروهیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/1/291394/11/31395/1/29-1662
92031220علوم پزشکیپژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی/تهران/ایران1393/1/301394/11/31395/1/30-1661
92027597علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز/خوزستان/ایران1393/3/311398/7/91395/1/31-1660
93038777میان گروهیدانشگاه بقیه اله/تهران/ایران1394/2/21395/3/61395/2/2-1658
93038708علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/4/141395/5/21395/2/14-1646
90001722علوم دامی ، دامپزشکی و شیلاتدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1394/2/151398/6/211395/2/15-1645
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
93024533میان گروهیسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران//1393/12/231395/5/241395/2/23-1637
92031127فنی و مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1393/2/281398/2/211395/2/28-1632
93035022میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1394/2/301395/7/271395/2/30-1630
92022835فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1394/3/161397/4/101395/3/16-1614
93016086فنی و مهندسیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/3/161397/8/171395/3/16-1614
93036047فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب/تهران/ایران1394/9/181395/7/241395/3/18-1612
92030410میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/2/281396/8/151395/3/28-1602
92012366علوم پزشکیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1393/3/311398/2/271395/3/31-1599
90008044علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1391/3/311396/12/71395/3/31-1599
93032131معارف و علوم اسلامیدانشگاه پیام نور مرکز اراک/مرکزی/ایران1394/9/101398/2/221395/4/10-1589
92002058علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی اصفهان/اصفهان/ایران1393/4/101398/10/121395/4/10-1589
92041308کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1393/4/101395/10/101395/4/10-1589
93032111میان گروهیدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1394/4/131397/7/161395/4/13-1586
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.