فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
92013056میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی/تهران/ایران1393/10/11396/3/61395/1/1-1689
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
92004911علوم و علوم زیستیانستیتو پاستور ایران/تهران/ایران1392/8/121396/4/171394/2/12-2007
93019590فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1394/2/231396/4/191395/2/23-1637
92025595کشاورزی و منابع طبیعیموسسه تحقیقات برنج کشور/گیلان/ایران1392/10/141396/4/191394/10/14-1765
92028131علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/6/191396/4/231394/6/19-1879
93017321علوم پزشکیدانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد/یزد/ایران1393/10/101396/4/41394/12/10-1710
93042517کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1395/3/221396/4/91396/10/22-1037
93007097فنی و مهندسیدانشگاه علم و صنعت ایران/تهران/ایران1393/9/191396/4/91395/9/19-1430
94028719پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران1395/3/171396/5/171396/3/18-1251
93010102پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/12/251396/5/181394/12/26-1693
92000442مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه الزهرا/تهران/ایران1392/4/81396/5/181392/10/8-2490
94017742ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/101396/5/191396/7/10-1137
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
94028939پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1395/3/221396/5/211396/3/23-1246
94027528پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1395/2/111396/5/221396/2/12-1287
93030963پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1395/1/221396/5/241396/1/23-1307
92031930فنی و مهندسیدانشگاه گیلان/گیلان/ایران1394/8/91396/5/251395/8/9-1469
94009899فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد/یزد/ایران1395/5/161396/5/291396/5/16-1192
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.