فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
93048215پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/11398/7/281395/10/2-1417
93047086پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/101395/11/171395/9/11-1438
93045333فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/11398/6/21396/9/1-1087
93050040مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301396/6/201395/8/30-1449
94009692کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/301395/5/301395/8/30-1449
93038031کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/8/241396/7/181396/2/24-1275
93035346علوم پزشکیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/7/61396/10/41396/7/6-1141
93032241فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/71398/5/261395/6/7-1531
93031941علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/6/31396/12/131396/8/3-1114
93034640فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/4/131394/11/31394/10/13-1766
89003323فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/191398/2/241396/11/19-1011
92039212فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/101395/10/181394/12/10-1710
93026701علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/291397/5/221395/4/29-1570
93024577میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/211395/11/301395/11/21-1370
93023382کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/201397/7/111395/5/20-1549
93021446فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/10/11397/12/51394/10/1-1777
92030573فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/191395/1/311394/9/19-1789
93007834فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/111394/11/31394/3/11-1978
92042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/7/191395/8/161394/7/19-1848
92041715فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/7/11394/11/31394/7/1-1866
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.