فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95000499پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/171397/2/291396/7/18-1129
94009368پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/141396/5/211396/7/15-1132
95000510پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1395/7/101397/3/231396/7/11-1136
95000703پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/271397/5/21396/6/28-1150
94001324پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/61399/2/311396/5/7-1200
95000459پسا دکتریدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/4/211396/11/71396/4/22-1216
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
94018105پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/11/211395/9/241395/11/22-1369
93046450پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1394/11/201397/10/91395/11/21-1370
94002799پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1394/5/41395/4/61395/5/5-1563
93035684پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1394/1/161397/5/51395/1/17-1674
93010102پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/12/251396/5/181394/12/26-1693
93019581پسا دکتریمرکز تحقیقات بهداشت باروری بیمارستان ولیعصر/ علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/12/251396/8/151394/12/26-1693
93002934پسا دکتریموسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور/تهران/ایران1393/12/21395/8/91394/12/3-1717
92044393پسا دکتریدانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان/زنجان/ایران1393/11/271399/8/271394/11/28-1722
93018630پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/11/181395/5/171394/11/19-1731
93017882پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/11/121396/9/111394/11/13-1737
93018167پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/8/271397/12/221394/8/28-1810
93002221پسا دکتریدانشگاه سیستان و بلوچستان/سیستان و بلوچستان/ایران1393/8/71395/1/221394/8/8-1829
93020437پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1393/8/51398/8/141394/8/6-1831
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.