فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94812219علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/71397/3/261397/2/7-932
95823876علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/9/11397/4/191397/3/1-907
94011999فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/281395/12/91397/1/28-942
93043686فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/6/121396/3/5-1263
95825345ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/7/51396/7/111396/7/5-1142
95000703پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/271397/5/21396/6/28-1150
95820482ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/161397/3/261396/12/16-982
94017574علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/21398/4/311396/12/2-998
95820471ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/6/11396/11/111396/6/1-1176
94801635سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/251397/12/151397/5/25-823
94001324پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/5/61399/2/311396/5/7-1200
94001794علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/141396/3/81396/7/14-1133
94020269پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/4/51396/8/31396/4/6-1232
94016880علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/3/51396/11/191396/3/5-1263
93042268کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/1/81395/9/271396/1/8-1321
93035814فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/171397/8/261395/12/17-1342
93032644فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/31397/12/211396/8/3-1114
94005824ریاضی و فیزیکدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/12/21397/3/111395/12/2-1359
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
93039712فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/131396/8/141396/4/13-1225
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.