فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96006436پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/21398/6/171397/11/3-666
96006471پسا دکتریدانشگاه علامه طباطبائی/تهران/ایران1396/11/21398/1/211397/11/3-666
95013073پسا دکتریپژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1396/9/51398/9/251397/9/6-722
96006744پسا دکتریپژوهشگاه صنعت نفت/تهران/ایران1396/9/51397/10/81397/9/6-722
96006838پسا دکتریدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1396/9/51397/10/251397/9/6-722
95014222پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/161398/1/241397/8/17-741
95013718پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/7/261397/11/201397/7/27-760
95007814پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/7/191397/8/231397/7/20-767
95008322پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1396/6/231397/7/131397/6/24-794
95006727پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/4/181397/4/211397/4/19-859
95008093پسا دکتریدانشگاه تبریز/آذربایجان شرقی/ایران1396/4/111397/4/31397/4/12-866
93024631پسا دکتریدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/281399/3/41397/3/29-880
95005283پسا دکتریپژوهشکده بوعلی - دانشگاه علوم پزشکی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/3/221397/5/221397/3/23-886
95005815پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/81397/5/151397/3/9-899
95005915پسا دکتریدانشگاه کاشان/اصفهان/ایران1396/3/81398/3/261397/3/9-899
95005823پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/2/61399/9/71397/2/7-932
95004546پسا دکتریپژوهشگاه رویان/تهران/ایران1396/1/281399/3/171397/1/29-941
94026093پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1395/11/231396/11/181396/11/24-1006
95005592پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1395/11/231397/3/71396/11/24-1006
94017262پسا دکتریدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/7/171396/5/211396/7/18-1129
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.