فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96016805پسا دکتریدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1397/6/211399/1/51398/6/22-436
97001701پسا دکتریدانشگاه مراغه/آذربایجان شرقی/ایران1397/6/201399/7/101398/6/21-437
96012582پسا دکتریدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1397/6/41399/1/221398/6/5-452
96010394پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/31398/9/301398/6/4-453
97000599پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/5/101398/9/51398/5/11-477
96010303پسا دکتریدانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)/قزوین/ایران1397/4/231399/7/281398/4/24-494
96012013پسا دکتریدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/4/231398/5/171398/4/24-494
96015106پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/4/231399/1/101398/4/24-494
96011703پسا دکتریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/تهران/ایران + مرکز بین المللی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری/ایتالیا1397/4/131398/4/151398/4/14-504
96010934پسا دکتریپژوهشگاه مواد و انرژی/تهران/ایران1397/3/241398/6/111398/3/25-524
96013325پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/241398/9/51398/3/25-524
96012274پسا دکتریدانشگاه ایلام/ایلام/ایران1397/3/221398/5/221398/3/23-526
96011041پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/81398/11/31398/2/9-570
96010526پسا دکتریدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1397/2/51398/12/91398/2/6-573
96011009پسا دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1397/2/51398/3/261398/2/6-573
96006732پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/12/261398/3/231397/12/27-611
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
95014039پسا دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/11/301398/5/181397/12/1-639
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.