فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96015030رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/241399/8/231399/4/24-135
96010455سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/101398/10/241398/10/10-328
96013325پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/241398/9/51398/3/25-524
96009946علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/211399/1/221398/9/21-347
96010887فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/211398/10/231398/9/21-347
95002843پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/2/81398/9/181398/2/9-570
96008917فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/261398/8/11398/7/26-401
95820350هنر و معماریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/1/221399/4/41398/7/22-405
96007657علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/191397/10/181397/7/19-768
96007864پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/91398/12/41397/12/10-628
96006610پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/12/61397/12/41397/12/7-633
96009970فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/241399/3/21398/5/24-464
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
96003946رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/191397/4/201398/10/19-320
96009017فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/10/171399/1/151398/4/17-501
96006075کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/9/251398/9/31398/3/25-524
96007208میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/9/211399/8/181398/3/21-528
96003291فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/221399/5/21398/2/22-557
95014222پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/161398/1/241397/8/17-741
96003508کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/8/131398/6/131398/4/13-505
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.