فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96004436رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/6/201398/7/231398/6/20-438
95826613علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1396/12/191398/9/271398/6/19-439
95839967هنر و معماریدانشگاه هنر تهران/تهران/ایران1396/12/151398/8/251398/6/15-443
96005935هنر و معماریدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1396/12/151398/11/31398/6/15-443
96009377سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/12/151398/7/61398/6/15-443
96002336رساله دکتریدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1396/6/141399/4/261398/6/14-444
97003693پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/6/111399/7/231398/6/12-446
96008955فنی و مهندسیدانشگاه فردوسی مشهد/خراسان رضوی/ایران1396/12/71398/6/251398/6/7-450
95834769علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/3/61398/7/81398/6/6-451
96012582پسا دکتریدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1397/6/41399/1/221398/6/5-452
96000733رساله دکتریدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1396/6/51397/2/151398/6/5-452
96010394پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/31398/9/301398/6/4-453
96003716پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/6/41398/7/151398/6/4-453
93045356فنی و مهندسیدانشگاه تربیت مدرس1396/5/301399/3/271398/5/30-458
96001272پژوهشی تفاهم نامه ایدانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته/کرمان/ایران1396/5/301398/8/161398/5/30-458
96001122رساله دکتریدانشگاه شیراز/فارس/ایران1396/5/301398/3/261398/5/30-458
96014705پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران1397/5/241398/6/191398/5/25-463
96014715پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/5/241398/05/241398/5/25-463
96009970فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/241399/3/21398/5/24-464
96010945پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه شهید باهنر کرمان/کرمان/ایران1397/5/201398/6/51398/5/21-467
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.