فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
97024247سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/5/121399/5/151399/5/12-117
96009057فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/231399/8/61399/8/23-16
97013746پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/221399/5/111399/2/23-197
97010986فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/71399/7/301399/8/7-31
97009976علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/12/81399/6/61399/6/8-90
97012704هنر و معماریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/12/61399/2/111398/12/6-274
97022015پسا دکترا کرسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/12/61398/12/061398/12/7-273
97010888سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/10/291399/8/61398/10/29-310
97005050پسا دکترا کرسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/8/291398/08/291398/8/30-368
97007583پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/8/271398/11/261398/8/28-370
96009816پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91399/8/241398/7/10-417
97004212پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91398/7/301398/7/10-417
97003587پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/41399/5/41398/7/5-422
97001007سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/271399/5/121398/12/27-252
97001953پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/241398/7/231398/6/25-433
96010394پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/6/31398/9/301398/6/4-453
96016994پسا دکترا کرسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/151398/5/161398/5/16-472
96011220علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/101399/2/161398/11/10-299
96014558میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/5/71398/8/201398/8/7-390
96011993رساله دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/4/241399/2/141399/4/24-135
نمایش ۲۶۱ تا ۲۸۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.