فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
94010438علوم و علوم زیستیدانشگاه شاهرود//1395/2/111397/11/211396/2/11-1288
94008484علوم و علوم زیستیدانشگاه زنجان/زنجان/ایران1395/1/81397/2/311397/1/8-961
94802577علوم و علوم زیستیدانشگاه سمنان/سمنان/ایران1394/12/251396/5/31395/12/25-1334
94006705علوم و علوم زیستیدانشگاه گلستان/گلستان/ایران1394/12/111398/4/231395/8/11-1468
93040745علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/10/261396/2/261395/10/26-1394
93046704علوم و علوم زیستیدانشگاه خوارزمی/تهران/ایران1394/10/71395/12/111395/10/7-1412
93042561علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/6/291399/7/61395/6/29-1510
93044214علوم و علوم زیستیدانشگاه شیراز/فارس/ایران1394/6/291397/3/211396/6/29-1149
93027827علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی سیرجان/کرمان/ایران1394/5/241397/12/181397/9/24-704
93043373علوم و علوم زیستیدانشگاه تربیت مدرس1394/5/241398/11/21395/11/24-1367
93028437علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1394/2/231397/5/281395/8/23-1456
93030712علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1393/12/101397/8/41394/8/10-1828
93026701علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/291397/5/221395/4/29-1570
93005246علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1393/10/11397/4/251394/10/1-1777
93006173علوم و علوم زیستیپژوهشگاه ابن سینا/تهران/ایران1393/8/271399/3/21395/8/27-1452
92035767علوم و علوم زیستیدانشگاه شاهد/تهران/ایران1393/6/191396/1/191395/9/19-1430
92024588علوم و علوم زیستیدانشگاه شهید بهشتی/تهران/ایران1393/5/251395/7/31394/5/25-1903
93003809علوم و علوم زیستیدانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/کرمانشاه/ایران1393/5/251396/3/281395/1/25-1666
92012405علوم و علوم زیستیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1393/3/311394/11/31394/3/31-1958
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.