فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
95825781علوم و علوم زیستیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/221398/1/141397/12/22-616
94020254کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/12/211398/8/101397/12/21-617
94019024کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه هرمزگان/هرمزگان/ایران1395/10/51399/7/191396/10/5-1053
96005879علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه ملایر/همدان/ایران1397/3/211398/10/11398/9/21-347
92021121علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه ملایر/همدان/ایران1393/3/311396/1/231394/3/31-1958
97001701پسا دکتریدانشگاه مراغه/آذربایجان شرقی/ایران1397/6/201399/7/101398/6/21-437
96008722کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه مراغه/آذربایجان شرقی/ایران1396/11/11398/5/61398/2/1-578
92022835فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1394/3/161397/4/101395/3/16-1614
91042405فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1392/5/211395/10/11394/5/21-1907
97023019سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه مازندران/مازندران/ایران + پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران/تهران/ایران1398/5/271399/5/151399/5/27-102
97021026سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1398/4/51399/4/111399/4/5-154
97016216ریاضی و فیزیکدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1398/3/51399/4/31399/3/5-184
97004457پسا دکتریدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1397/9/191398/10/121398/9/20-348
96016162علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علمدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1397/6/271399/1/191398/12/27-252
94808589علوم و علوم زیستیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1395/8/171397/2/141396/8/17-1101
93044016فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/291397/9/111395/4/29-1570
93021714فنی و مهندسیدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1394/4/141395/8/111396/4/14-1224
90002269ریاضی و فیزیکدانشگاه مازندران/مازندران/ایران1391/8/211398/1/261392/8/21-2537
90007674فنی و مهندسیدانشگاه مازندران-بابلسر/مازندران/ایران1391/4/121394/11/31391/11/12-2818
96005573کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران + دانشگاه خلیج فارس بوشهر/بوشهر/ایران1396/7/101398/10/71398/10/10-328
نمایش ۲۴۱ تا ۲۶۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.