فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
92030573فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/9/191395/1/311394/9/19-1789
91042405فنی و مهندسیدانشگاه محقق اردبیلی//1392/5/211395/10/11394/5/21-1907
92041308کشاورزی و منابع طبیعیتربیت مدرس1393/4/101395/10/101395/4/10-1589
92039212فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/12/101395/10/181394/12/10-1710
94810645علوم و علوم زیستیپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1395/4/51395/10/191396/4/5-1233
93020280پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی/تهران/ایران1394/10/121395/10/191395/10/13-1407
8609566فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1387/8/121395/10/301388/8/12-3986
92019270میان گروهیدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1393/2/141395/10/71395/8/14-1465
93038855میان گروهیدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی/تهران/ایران1394/4/131395/10/81395/4/13-1586
90003618کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان/گلستان/ایران1391/9/261395/10/91392/9/26-2502
93047086پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه تهران/تهران/ایران1394/9/101395/11/171395/9/11-1438
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
93041476فنی و مهندسیتربیت مدرس- شهید بهشتی1395/1/81395/11/241396/7/8-1139
93031818فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1394/12/51395/11/241395/12/5-1356
93006649فنی و مهندسیدانشگاه صنعتی امیرکبیر/تهران/ایران1393/5/41395/11/241394/4/4-1954
91004795میان گروهیپژوهشگاه فناوریهای نوین علوم زیستی ابن سینا/تهران/ایران1391/11/241395/11/241392/11/24-2446
90006941مدیریت و علوم اقتصادیدانشگاه تهران/تهران/ایران1391/1/201395/11/241391/7/20-2928
92001417کشاورزی و منابع طبیعیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران/البرز/ایران1392/4/161395/11/261393/7/16-2211
93024577میان گروهیدانشگاه تهران/تهران/ایران1393/11/211395/11/301395/11/21-1370
92004882علوم پزشکیدانشکده پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ایران/تهران/ایران1392/6/141395/11/51394/1/14-2036
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.