فهرست طرح های فاقد تعهدات ارسالی

شماره طرحکارگروهمحل اجراشروع نظارتپایان نظارتپایان برنامه‌ایمیزان تاخیر در ارسال تعهدات به روز بر مبناء 99/9/9
96010185فنی و مهندسیدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/91398/11/161398/8/9-388
96010139سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیمدانشگاه علوم پزشکی تهران/تهران/ایران1397/1/221399/2/251398/7/22-405
96010081میان گروهیدانشگاه صنعتی اصفهان/اصفهان/ایران1397/2/301398/9/211398/8/30-368
96010051پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1397/2/81398/2/81398/2/9-570
96010050ریاضی و فیزیکدانشگاه صنعتی مالک اشتر/تهران/ایران1397/2/21399/1/41398/12/2-278
96010037فنی و مهندسی1396/12/151399/3/61399/2/15-205
96010014پسا دکتری تفاهم نامه ایدانشگاه یزد/یزد/ایران1397/2/301399/2/231398/2/31-548
96009970فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/241399/3/21398/5/24-464
96009946علوم و علوم زیستیدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/3/211399/1/221398/9/21-347
96009886فنی و مهندسیدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال/تهران/ایران1397/2/11399/9/41398/8/1-396
96009816پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1397/7/91399/8/241398/7/10-417
96009377سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1396/12/151398/7/61398/6/15-443
96009313پسا دکتری تفاهم نامه ایپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران/تهران/ایران1397/1/201398/12/41398/1/21-589
96009307پسا دکترا کرسیدانشگاه صنعتی شریف/تهران/ایران1395/11/231395/11/231396/11/24-1006
96009284کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه قم/قم/ایران1397/5/71398/11/81398/11/7-302
96009169کشاورزی و منابع طبیعیدانشگاه تربیت مدرس/تهران/ایران1397/5/101399/1/71398/12/10-270
96009144علوم و علوم زیستی1396/12/261399/3/181398/12/26-253
96009141فنی و مهندسیدانشگاه لرستان/لرستان/ایران1397/2/21398/10/31398/8/2-395
96009057فنی و مهندسیدانشگاه تهران/تهران/ایران1398/2/231399/8/61399/8/23-16
96009033پسا دکتریدانشگاه تهران/تهران/ایران1396/11/41398/5/121397/11/5-664
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۱٬۱۶۰ مورد.