جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97010454پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97020435پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/51399/4/61450
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97022825پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97018404پسا دکتری1397/12/231398/3/71399/3/817350
97025295پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817350
97026134پسا دکتری1398/2/51398/3/71399/3/817375
96010101علوم پزشکی1397/12/21398/3/51399/3/517650
97005822سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/10/271398/3/51399/3/517620
97008711سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/21398/3/51399/3/517675
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.