جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
97015808پسا دکتری1397/12/21398/5/121399/5/1310840
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97005904پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/10/271398/4/241399/4/251260
97023845پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/4/121390
97024319پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/231398/4/121399/3/121700
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.