جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97006815پسا دکتری1398/3/301398/6/271399/6/286350
98000409پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/286360
98001549پسا دکتری1398/5/101398/6/271399/6/28630
97023254پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177470
97011013پسا دکتری1398/3/301398/6/161399/6/177455
97013583پسا دکتری1398/5/101398/6/161399/6/177450
98005753پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/6/161399/6/17740
97000548پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/3/241398/6/101399/6/118080
97017102علوم پزشکی1398/3/301398/6/101399/8/10210
97024288پسا دکتری1398/5/101398/6/101399/6/118050
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.