جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
88000667کشاورزی و منابع طبیعی1389/4/301389/4/301391/4/30300155
87041643علوم پزشکی1389/1/231389/1/231392/1/23273970
88000278میان گروهی1388/10/301388/10/301389/10/30354170
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
87041155کشاورزی و منابع طبیعی1388/5/241388/5/241389/11/24351875
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
نمایش ۱٬۲۹۱ تا ۱٬۲۹۷ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.