جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
841117علوم پزشکی1391/7/251391/8/211393/2/21235075
930027کرسی1393/9/231393/11/211398/11/2128154
940001کرسی1394/3/171394/3/241399/3/2415860
940002کرسی1394/5/31394/6/41399/6/48680
940003کرسی1394/6/281394/7/191399/7/194180
950021کرسی1395/3/261395/6/211398/6/2142936
8610757کشاورزی و منابع طبیعی1391/3/101391/4/271393/4/2722830
86121097کشاورزی و منابع طبیعی1388/9/141388/9/141389/9/14358685
86121105فنی و مهندسی1387/11/301387/11/301388/8/3039600
86121230میان گروهی1389/6/311389/6/311391/6/31294030
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.