جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96015363رساله دکتری1397/3/241397/7/251399/7/25350
96010740ریاضی و فیزیک1396/12/171397/7/241399/1/242190
96013409رساله دکتری1397/3/241397/7/241399/7/24360
97005865پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/6/221397/7/241398/7/253940
95849434کشاورزی و منابع طبیعی1396/12/171397/7/181399/7/18420
96010201سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/3/241397/7/181399/3/181640
96013627رساله دکتری1397/5/251397/7/181399/7/18420
96014231پژوهشی تفاهم نامه ای1397/3/241397/7/181399/1/182250
97006441هنر و معماری1397/6/221397/7/171399/1/172260
96015264علوم پزشکی1397/5/251397/7/11399/7/1590
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.