جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96016597رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/711350
96012570رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211850
96012984رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211850
96013069رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211870
96013239رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211850
96013254رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211850
96013368رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211850
96014714رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211860
96014939رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/21180
96016146رساله دکتری1397/3/241397/5/21399/5/211880
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.