جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007880میان گروهی1391/5/311391/6/41392/12/424280
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
90008157کشاورزی و منابع طبیعی1391/5/311391/6/11393/6/1224835
90008212میان گروهی1391/5/71391/5/111392/11/11245160
91000228علوم پزشکی1393/9/31393/10/101395/4/1015810
91000233علوم پزشکی1391/5/71391/8/161393/10/16211550
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.