جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96002684علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97006723علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/10/271398/1/261399/7/263475
97001144علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/8/101398/1/261399/7/263450
97005950فنی و مهندسی1397/9/221398/1/261399/7/263420
97010181ریاضی و فیزیک1397/10/271398/1/261399/7/263470
97010990علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97011523علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263475
97012633علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263460
97012856علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97013040علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.