جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
95814286کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/231396/3/61398/9/2133986
95831962کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/301399/2/3018240
95822654کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/301398/2/3054180
95839814کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/111398/7/1140870
94011575کشاورزی و منابع طبیعی1394/7/191396/2/91398/2/956230
95817511کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/91397/8/97410
95839807کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/21397/10/268875
95839705کشاورزی و منابع طبیعی1395/12/211396/2/21399/2/221010
95829662کشاورزی و منابع طبیعی1395/11/21395/12/221397/12/2260820
94019640کشاورزی و منابع طبیعی1394/10/201395/12/141396/12/149760
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.