جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96014576رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011150
96014747رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011155
96015925رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011165
96016471رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011150
96016640رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/101110
96016303رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/711350
96013329رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/711365
96015181رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/71130
96016342رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/711350
96016453رساله دکتری1397/3/241397/5/71399/5/711350
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.