جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98001934پسا دکتری1398/3/301398/5/131399/5/1410750
97015808پسا دکتری1397/12/21398/5/121399/5/1310840
98000519ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/5/1210960
97024302ریاضی و فیزیک1398/3/301398/5/121399/7/124870
97024509مدیریت و علوم اقتصادی1398/3/301398/5/121399/5/1210925
97018394پژوهشی تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/61398/12/626670
97025655پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/61399/4/71440
97010454پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/2/51398/4/51399/4/614550
97020435پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/12/21398/4/51399/4/61450
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.