جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
98024300مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022294مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022376مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98022847مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
98024293مطالعات، پژوهش و تولید محتوای حوزه ترویج علم1398/12/11399/3/191399/7/19410
97011882گرنت آغاز1397/9/251397/11/281399/1/2821550
97011539گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97019079گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97009235گرنت1397/9/251397/10/191398/10/193120
97005950فنی و مهندسی1397/9/221398/1/261399/7/263420
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.