جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97005795فرا رشته ای علوم انسانی و اجتماعی1397/8/101397/11/31399/5/31170
97004223فنی و مهندسی1397/8/101397/11/31399/5/31170
97005210علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/11/31398/11/32980
97005870علوم و علوم زیستی1397/9/221397/11/31399/7/3570
97010707کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/11/31399/5/31170
97006836علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/10/291399/2/291830
97009668پسا دکتری1397/9/221397/10/291398/10/303010
97004453پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/10/191398/10/203110
97008996کشاورزی و منابع طبیعی1397/9/221397/10/191398/10/193120
97009235گرنت1397/9/251397/10/191398/10/193120
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.