جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97004431علوم پزشکی1397/5/251397/8/11399/8/12975
97005076سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/6/221397/8/11399/8/12960
96013594سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/3/241397/4/311399/8/12975
95848864میان گروهی1395/12/211396/9/11399/8/12930
97023343فنی و مهندسی1398/3/301398/5/281399/7/283240
97011444فنی و مهندسی1397/10/271398/1/271399/7/273339
97014024کشاورزی و منابع طبیعی1397/10/271398/1/271399/7/273340
96002684علوم و علوم زیستی1397/10/271398/1/261399/7/263470
97006723علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/10/271398/1/261399/7/263475
97001144علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/8/101398/1/261399/7/263450
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.