جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90007951علوم پزشکی1391/3/221391/3/311392/3/31267085
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
89002489کشاورزی و منابع طبیعی1390/10/281390/11/101392/5/1026300
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90005300علوم پزشکی1390/11/291390/11/291392/5/29261150
90003332علوم پزشکی1390/10/131390/12/141392/6/14259665
90002646میان گروهی1390/10/11390/10/191392/6/19259185
90007583فنی و مهندسی1391/5/231391/6/251392/6/25258560
90006302ریاضی و فیزیک1391/3/81391/3/271392/6/27258320
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.