جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
91000610علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1390/10/81391/2/121391/6/12295955
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007764میان گروهی1391/2/271391/2/311392/9/125190
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.