جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91004850علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/261391/12/51392/12/524270
90002195فنی و مهندسی1391/12/91392/2/301393/5/30225075
91002608علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1391/12/91391/12/51392/9/5251570
90002217علوم و علوم زیستی1391/2/101391/3/61393/5/6227350
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
90007860علوم و علوم زیستی1391/2/121391/2/251392/8/2525250
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
90005525میان گروهی1391/2/241391/3/211392/3/21268040
90008053علوم پزشکی1391/2/271391/3/91392/9/9251130
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.