جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
96013174رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96013296رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96015122رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016051رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/2010150
96016136رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016233رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96016289رساله دکتری1397/3/241397/5/201399/5/201010
96012691رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011150
96013039رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/101110
96013435رساله دکتری1397/3/241397/5/101399/5/1011150
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.