جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
92002322پسا دکتری1392/5/131392/6/231393/6/24222680
92000544هنر و معماری1392/7/31392/4/251393/4/25228580
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
91001813میان گروهی1391/9/11391/9/71392/12/7242580
91001676میان گروهی1391/5/71391/6/291393/1/29237380
91001623علوم پزشکی1391/4/311391/6/41393/6/4224580
90005663ریاضی و فیزیک1391/5/181391/5/251392/11/25243780
90003177علوم پزشکی1390/10/171391/4/41393/4/4230680
90005972میان گروهی1390/12/231391/2/191392/5/19262180
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.