جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97008069پسا دکتری تفاهم نامه ای1397/9/221397/11/281398/11/292730
97006493هنر و معماری1397/8/101397/11/231399/3/231590
97015841پسا دکتری1397/10/271397/11/231398/11/242780
96017057پسا دکتری1397/9/221397/11/151398/11/162860
97009130علوم انسانی و اجتماعی و مطالعات علم1397/9/221397/11/151398/10/153160
97009707فنی و مهندسی1397/9/221397/11/151399/5/151060
97006391پسا دکتری1397/9/221397/11/141398/11/152870
97011539گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
97019079گرنت1397/9/251397/11/81398/11/82930
96010500فنی و مهندسی1397/8/101397/11/31399/5/31170
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.