جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
97001942علوم پزشکی1397/5/251397/8/61399/8/62460
97003448پژوهشی تفاهم نامه ای1397/4/211397/8/61399/8/62430
97022488پژوهشی تفاهم نامه ای1398/5/101398/9/51399/8/52560
97022096سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم1397/12/231398/4/51399/8/52575
97015570کشاورزی و منابع طبیعی1397/12/21398/3/51399/8/52575
97024802پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
98002037پسا دکتری تفاهم نامه ای1398/5/101398/8/11399/8/22850
98002197پسا دکتری1398/5/101398/8/11399/8/2280
96015329رساله دکتری1397/3/241397/8/11399/8/1290
96011127علوم و علوم زیستی1396/12/171397/8/11399/8/1290
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.