جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003775مدیریت و علوم اقتصادی1392/1/281391/12/91392/12/924210
90002714علوم و علوم زیستی1391/2/101391/2/111392/2/11272080
89002574علوم پزشکی1390/8/151390/8/151392/2/15271680
89000418کشاورزی و منابع طبیعی1389/11/21390/2/211392/2/21271060
90007053هنر و معماری1391/2/161391/2/231392/2/23270850
90004136کشاورزی و منابع طبیعی1391/2/201391/3/241392/2/24270730
91000939علوم پزشکی1391/9/281391/8/31392/2/327280
90005421علوم و علوم زیستی1390/12/231391/2/51392/2/5272670
90007105هنر و معماری1391/5/91391/5/111392/3/1126900
90002327کشاورزی و منابع طبیعی1390/11/161391/3/21392/3/2269860
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.