جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
91003135معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/131393/10/13211850
91003656معارف و علوم اسلامی1391/9/71391/10/21393/1/223990
91003341میان گروهی1391/9/11391/10/51393/4/5230560
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
91003148کشاورزی و منابع طبیعی1392/5/11391/11/151393/11/15208770
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91002560کشاورزی و منابع طبیعی1392/2/231391/12/101394/12/1017010
91004326علوم پزشکی1392/1/191391/12/101394/1/1020310
91055551معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
91057613معارف و علوم اسلامی1392/1/181391/12/211393/12/2120490
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.