جدول طرح های که زمان اجراء آنها پایان پذیرفته است

شماره طرحکارگروهتاریخ تصویبتاریخ شروع نظارتتاریخ پایان برنامه ایتاخیر در ارسال طرح به روز بر مبنا اول آذر ۱۳۹۹درصد پیشرفت اجرا
90000225کشاورزی و منابع طبیعی1390/9/11390/9/11392/9/1251930
88001212ریاضی و فیزیک1390/9/131390/10/61391/10/6284580
90000947میان گروهی1390/9/21390/9/21392/9/2251865
90004176مدیریت و علوم اقتصادی1390/9/211390/9/211391/6/21295065
89001909میان گروهی1390/9/71390/9/71392/3/7269370
91004528میان گروهی1391/10/241391/9/281393/1/28237480
90007923کشاورزی و منابع طبیعی1391/11/291391/11/151393/5/15226565
91001363فنی و مهندسی1391/12/141392/2/161393/5/16226440
91004391علوم پزشکی1391/12/141391/11/191393/5/19226180
91005171فنی و مهندسی1391/12/221391/12/81392/12/8242420
نمایش ۵۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱٬۲۹۷ مورد.